Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. (ďalej len „SOPHISTIC INVESTMENT a.s.“ alebo „prevádzkovateľ“ ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Princípy spolupráce s našimi klientami

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

• Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia
• Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup SOPHISTIC INVESTMENT a.s. pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS personálna agenda
• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS poskytovanie služieb
• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS prijímanie služieb

Kontakt

SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
IČO: 36 635 936
DIČ: 2021960677
IČ DPH: SK 2021960677

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka č.: 815/S

SÍDLO
SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
Horná 23
974 01 Banská Bystrica

POBOČKA
SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
Dunajská 48
811 08 Bratislava

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Tel.: +421 48 412 62 77
E-mail: info@sophi-invest.sk

© 2021 SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | Všetky práva vyhradené.